புதன், 13 ஏப்ரல், 2016தமிழ்ப் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்.


புத்திள மலராய்ப் 
பூத்ததிந்தப் புத்தாண்டு.

நித்தமும் நலவாழ்வு 
தரட்டும் நம் இறைவன்.