வெள்ளி, 1 ஜனவரி, 2016

பூத்தது புத்தாண்டு..

புத்திள மலர்க்கொத்தாய் இன்று பூத்தது புத்தாண்டு..

இனிமை, புதுமை, வளமைநனி செழிக்கட்டும் நும் வாழ்வில்..

பணிவான வணக்கங்களுடன்,
அன்பன்:
ashvinjee